Конкурс на закупівлю та постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей.

Конкурс на закупівлю та постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей.

ENG below

Увага! Конкурс на закупівлю та постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей.  З актуальними часовими рамками надання послуги можна ознайомитися нижче.

Процес закупівлі

Відкрита процедура

Дати оголошення відкритого конкурсу на постачання послуг

01.11.2022 –22.11.2022

Замовник послуги

“Інша Освіта”

Деталі договору

Німецька Організація Sign of Hope е.В. реалізовує проєкт за фінансуванням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні та українських біженців у Словаччині. 

«Інша Освіта» є партнерською організацією “Sign of Hope e.V.”, яка відповідальна за наступні  компоненти – підтримка існуючих шелтерів у Франківську та Тернополі, фінансова та психосоціальна допомога ВПО та особам, які постраждали внаслідок війни. У рамках компоненту психосоціальної допомоги ми запускаємо розробку та друк терапевтичних щоденників.

 

Предметом закупівлі є:

Постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей.

Адреса доставки:
Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського 38.

Вимоги до пакування:

Герметичні, непошкоджені заводські пакування. Недеформована тара із обов’язковим маркуванням згідно з стандартами державною мовою.

Перелік товарів на закупівлю та постачання:

 • Товари спеціальної гігієни:
 • Підгузки розміру L, що задовольняють потреби пацієнта при середньому та тяжкому ступені нетримання — 135 штук.
  Конструкція підгузків має бути “напівдихаюча”: зовнішній шар складається з ізолюючої плівки в центральній частині та білого гідрофобного нетканого матеріалу на крилах.
 • Підгузки розміру M, що задовольняють потреби пацієнта при середньому та тяжкому ступені нетримання — 135 штук
  Конструкція підгузків має бути “напівдихаюча” – зовнішній шар складається з ізолюючої плівки в центральній частині та білого гідрофобного нетканого матеріалу на крилах.
 • Підгузки розміру XL  що задовольняють потреби пацієнта при середньому та тяжкому ступені нетримання — 67 штук
  Конструкція підгузків має бути “напівдихаюча” – зовнішній шар складається з ізолюючої плівки в центральній частині та білого гідрофобного нетканого матеріалу на крилах.
 • Гігієнічні пелюшки — 135 штук.

Пелюшки  мають відповідати наступним характеристикам:

 • поглинання: 600 г
 • розмір: 60х60 см
 • склад: целюлоза, нетканий матеріал, плівка.
 • Прокладки, що призначені особам з легким нетриманням – 267 штук:

Прокладки мають відповідати наступним характеристикам:

 • поглинання: 390 мл
 • анатомічна форма
 • поглинальний шар із суперабсорбентом і покращеним верхнім вбиральним покриттям,
 • широка смужка, що клеїться.
 • Антисептик 70% спирту, дезінфікувальний — 408 л
 • Крем від пролежнів – 480 одиниць

 

Часовий період подання конкурсної пропозиції та реалізації

Запрошення до тендеру 01.11.2022
Оголошення на сайті для зацікавлених постачальників 01.11.2022 
Питання від учасників конкурсу закупівель 18.11.2022
Подача цінових пропозицій до 22.11.2022 до 23:59
Інформація про переможця конкурсу закупівель 24.11.2022
Укладання договору Приблизно 28.11.2022
Початок постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей 01.12.2022
Завершення постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей 23.12.2022

Термін надання послуги – 31.12.22

 

Учасник конкурсу надає організатору наступні документи (склад цінової пропозиції):

 • код ЄДРПОУ для перевірки стану реєстрації, уповноваженої особи, стану податкової реєстрації та відсутності у реєстрі боржників;
 • реєстраційні документи компанії
 • цінова пропозиція, заповнена за зразком (додається);
 • форма власної декларації (додається);
 • рахунок-фактура;
 • зразок договору надання послуг;
 • інші документи, якщо вважає за необхідне та може бути корисним для розгляду.

02 RFQ – Request for Quotation TEMPLATE

Form – Self-Declaration concerning exclusion grounds

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

 • учасник є суб’єктом підприємницької діяльності, належним чином зареєстрований за законодавством України.
 • учасник має право здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до предмета закупівлі (має відповідні КВЕДИ).

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 • відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 • відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 • якість опису послуги та відповідність очікуванням організатора;
 • прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Рішення щодо визначення переможця конкурсу прийматиметься згідно з вимогами чинного законодавства України та Політики закупівель Донора. Переможцем стане постачальник, пропозиція якого відповідає інструкціям у конкурсному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для замовника з погляду вартості та гарантії.

 

Конкурсні процедури та вимоги до надсилання конкурсної пропозиції

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення.

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на питання щодо конкурсу за ел. адресою: alenina@insha-osvita.org(асистентці проєкту  Юлії Аленіній) до 18.11.2022, 18:00.

Конкурсні документи (пропозиції) повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) мають бути надіслані на електронну адресу alenina@insha-osvita.org та office@insha-osvita.org із темою листа “Відкритий конкурс на закупівлю боксів для літніх людей” не пізніше 22.11.2022 до 23:59

ENG

Attention: The tender for the procurement and supply of special hygiene products for the elderly.  

Procurement process

Open procedure

Date of announcement of the open tender for the services supply

01.11.2022 – 22.11.2022

The customer of the service

“Insha Osvita”

Details of the Agreement

The German organization Sign of Hope e. V. implements a project funded by the Federal Foreign Office of Germany to support internally displaced persons in Ukraine and Ukrainian refugees in Slovakia.

“Insha Osvita” is a partner organization of “Sign of Hope e.V.”, which is responsible for the following components – support of existing shelters in Frankivsk and Ternopil, financial and psychosocial assistance to IDPs and persons affected by the war. As part of the psychosocial assistance component, we are launching the purchase of boxes for the elderly.

The subject of procurement is:

Supply of special hygiene products for the elderly

Delivery address:

Ukraine, Zhytomyr Region, Korosten, st. Hrushevsky 38.

Packaging requirements:

Hermetic, undamaged factory packaging. Undeformed packaging with mandatory labeling in accordance with standards in the state language.

 

List of goods for procurement and supply:

Special hygiene products:

 • Diapers L-size, that meet the needs of the patient with moderate and severe incontinence – 135 pieces
  The design of the diapers should be “semi-breathable” – the outer layer consists of an insulating film in the central part and a white hydrophobic non-woven material “on the wings”.
 • Diapers M-size, that meet the needs of the patient with moderate and severe incontinence  – 135 pieces
  The design of the diapers should be “semi-breathable” – the outer layer consists of an insulating film in the central part and a white hydrophobic non-woven material “on the wings”.
 • Diapers XL-size,  that meet the needs of the patient with moderate and severe incontinence – 67 pieces.
  The construction of diapers shoul be “semi-breathable” – the outer layer consists of an insulating film in the central part and a white hydrophobic non-woven material “on the wings”.
 • Sanitary diapers – 135 pieces.
  The sanitary diapers should meet next characteristics:
 • absorption: 600 g
 • size: 60×60 cm
 • composition: cellulose, non-woven material, film.
 • Pads intended for persons with mild incontinence – 267 pieces:
  The pads should meet next characteristics:
 • absorption: 390 ml
 • anatomical form
 • absorbent layer with super absorbent and improved upper absorbent coating
 • wide adhesive strip.
 • Antiseptic 70% alcohol, disinfectant – 408 l
 • Bedsore cream – 480 units

Time period for submission of the tender proposal and implementation

Invitation to the tender 01.11.2022
Announcement on the website for interested suppliers 01.11.2022
Questions from participants of the procurement competition 18.11.2022
Submission of price offers till 22.11.2022 till 23:59
Information about the winner of the tender 24.11.2022
Conclusion of the contract approximately 28.11.2022
Start of delivery of boxes for elderly 01.12.2022
Completion of delivery of boxes for elderly 23.12.2022

Term of service provision – 31.12.22

 

The Tenderer shall provide the organizer with the following documents (composition of the price offer):

 • EDRPOU code to check the registration status, authorized person, tax registration status and absence in the register of debtors;
 • company registration
 • price offer filled in according to the sample (attached);
 • own declaration form (attached);
 • invoice;
 • sample of the service agreement;
 • other documents, if deemed necessary and may be useful for consideration.

02 RFQ – Request for Quotation TEMPLATE

Form – Self-Declaration concerning exclusion grounds

Qualification requirements for participants:

 • the participant is a subject of entrepreneurial activity duly registered under the legislation of Ukraine.
 • the participant has the right to carry out business activities in accordance with the subject of the procurement (has the relevant KVEDs).

Essential criteria (conditions) for the selection of bids:

 • compliance of the participant with the qualification requirements of the tender announcement;
 • compliance of the submitted documents with the terms of the tender announcement;
 • quality of the service description and compliance with the organizer’s expectations;
 • acceptable price, payment terms and conditions of service provision.

The decision to determine the winner of the tender will be made in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and the Donor’s Procurement Policy. The winner will be the supplier whose offer meets the instructions in the tender announcement, technical specifications and is the most advantageous for the customer in terms of cost and warranty.

Tender procedures and requirements for submitting a tender proposal

Only bids that fully comply with the terms of this announcement are allowed to participate in the selection of bids.

Interested parties can receive additional information and answers to questions about the competition by e-mail: alenina@insha-osvita.org (project assistant Yuliia Alenina) until 18.11.2022, 18:00.

The tender documents (proposals) must be drawn up in Ukrainian, signed by an authorized representative of the participant and certified by a seal (if applicable) and in electronic form (in PDF format) must be sent to the e-mail address alenina@insha-osvita.org and office@insha-osvita.org with the subject line “Open tender for the purchase of boxes for the elderly” no later than 22.11.2022 until 23:59.