Конкурс на закупівлю боксів для дітей

Конкурс на закупівлю боксів для дітей

ENG below

Процес закупівлі
Відкрита процедура

Дати оголошення відкритого конкурсу на постачання послуг
14.09.2022 – 21.09.2022

Замовник послуги
“Інша Освіта”

Деталі договору
Німецька Організація Sign of Hope е.В. реалізовує проєкт за фінансуванням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні та українських біженців у Словаччині. 

«Інша Освіта» є партнерською організацією “Sign of Hope e.V.”, яка відповідальна за наступні  компоненти – підтримка існуючих шелтерів у Франківську та Тернополі, фінансова та психосоціальна допомога ВПО та особам, які постраждали внаслідок війни. У рамках компоненту психосоціальної допомоги ми запускаємо закупівлю боксів для дітей.

 

Предметом закупівлі є:

Постачання  2000 (дві тисячі) боксів терапевтичних іграшок та навчальних матеріалів.

Наповнення одного боксу:

 

 • Матеріали для розвитку дрібної моторики та покращення когнітивних (пізнавальних) здібностей:
 1. Ігри та матеріали на сенсорне і візуальне сприйняття, орієнтування в просторі (1 шт.)
 2. Ігор на різних поверхнях із предметами, які відрізняються на дотик (м’ячики або дощечки з різним покриттям)  – (1 шт.)
 1.   Набір для творчості: 
 1. альбому для малювання (1 шт.); 
 2. розмальовки (2 шт.);
 3. олівці звичайні (1 уп. з 5 штук); 
 4. олівці кольорові (1 уп. з 12 шт.);
 5. пластилін (1 уп.);
 6.  дощечка для пластиліну (1 уп.);
 7. ножиці (1 шт.);
 8. клей-олівець (2 шт.).
 1. Додаткові навчальні матеріали: 
 1. зошит в клітинку (5 шт), 
 2. зошит у косу лінію (5 шт), 
 3. зошит у звичайну лінію (5 шт),
 4. набір ручок (1 уп. з 5 шт.),
 5. пенал (1 шт.). 


Часовий період подання конкурсної пропозиції та реалізації

Запрошення до тендеру 16.09.2022
Оголошення на сайті для зацікавлених постачальників 16.09.2022 
Питання від учасників конкурсу закупівель 20.09.2022
Подача цінових пропозицій до 21.09.2022 до 23:59
Інформація про переможця конкурсу закупівель 24.09.2022
Укладання договору Приблизно 26.09.2022
Початок постачання боксів для дітей  27.09.2022
Завершення постачання боксів для дітей 20.10.2022

 

Термін надання послуги – 20.10.22


Учасник конкурсу надає організатору наступні документи (склад цінової пропозиції):

 • код ЄДРПОУ для перевірки стану реєстрації, уповноваженої особи, стану податкової реєстрації та відсутності у реєстрі боржників;
 • цінова пропозиція, заповнена за зразком (додається);
 • форма власної декларації (додається);
 • рахунок-фактура;
 • зразок договору надання послуг;
 • інші документи, якщо вважає за необхідне та може бути корисним для розгляду.

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 1. відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 2. відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 3. якість опису послуги та відповідність очікуванням організатора;
 4. прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Рішення щодо визначення переможця конкурсу прийматиметься згідно з вимогами чинного законодавства України та Політики закупівель Донора. Переможцем стане постачальник, пропозиція якого відповідає інструкціям у конкурсному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для замовника з погляду вартості та гарантії.


Конкурсні процедури та вимоги до надсилання конкурсної пропозиції

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення.

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на питання щодо конкурсу за ел. адресою: chernenko@proto-produkciia.com (координаторці проєкту Анні Черненко) до 20.09.2022, 18:00.

Конкурсні документи (пропозиції) повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) мають бути надіслані на електронну адресу chernenko@proto-produkciia.com та office@insha-osvita.org із темою листа “Відкритий конкурс на закупівлю боксів для дітей” не пізніше 21.09.2022 до 23:59

02 RFQ – Request for Quotation TEMPLATE Form – Self-Declaration concerning exclusion grounds

________________________________________________

Open Tender for the purchase of kits for kids

Procurement process
Open procedure

To announce the open tender for the supply of services
16.09.2022 – 21.09.2022

Purchaser
“Insha Osvita”

Context of the Contract
The German Sign of Hope e.V. implements a project funded by the German Federal Foreign Office to support internallyinternally displaced persons in Ukraine and Ukrainian refugees in Slovakia. 

“Insha Osvita” is a partner organisation of “Sign of Hope e.V.”, which is responsible for supporting existing shelters in Ivano-Frankivsk and Ternopil, financial assistance and psychosocial support to IDPs and persons affected by the war. As part of the psychosocial care component, we are launching the purchase the kits for kids.


The purchase subject is:


Supply of therapeutic toys and materials (2000 boxes).

Filling one box:

 • Materials for developing fine motor skills and improving cognitive.  (cognitive) abilities:
 • Games and materials for sensory and visual perception, orientation in space (1 pc.)
 • Games on different surfaces with objects that differ to the touch (boards with different coatings) – (1 pc.)
 1.   Set for creativity: 
 • drawing album (1 pc.)
 • colouring pages (2 pcs.);
 • ordinary pencils (1 pack of 5 pieces);
 • coloured pencils (1 pack of 12 pcs.);
 • plasticine (1 pack);
 • plasticine board (1 pack);
 • scissors (1 pc.);
 • glue-pencil (2 pcs.).
 1. Additional educational materials:
 • notebook in a diagonal line (5 pcs.),
 • notebook in a regular line (5 pcs.),
 • a set of pens (1 pack of 5 pcs.),
 • pencil case (1 pc.).
 • notebook in a cell (5 pcs.),  
    

Timeframe

Invitation to Tender 16.09.2022
Site announcement for interested suppliers 16.09.2022 
Bidder Question regarding the tender until 20.09.2022
Submission of quotations until: 21.09.2022 до 23:59
Information about planned awarding 23.09.2022
Award of Contract Estimated 24.09.2022
Star of the purchase of kits for kids 25.09.2022
End of the purchase of kits for kids 20.10.2022


The end of providing the service is
20.10.22.


Requirements for the supplier of goods – a participant in the Tender:

Business entities duly registered under the Law of Ukraine are invited to participate in the tender; 

have work experience in the relevant field and relevant KVEDs for the provision of services;

the supplier can perform the service within the specified period and provide the originals of the accompanying documents with a seal (if available) and a signature (delivery contract, invoice, expense note, certificate of completed works, etc.).

 

The participant of the competition provides the organiserwith the following documents (composition of the price offer):

 • EDRPOU code for checking the state of registration, authorised person, the form of tax registration, and absence from the register of debtors;
 • A price proposal filled out according to the sample (attached); 
 • A Self-declaration form (attached);
 • invoice;
 • a sample contract for the provision of services;
 • other documents, if deemed necessary, and may be helpful for consideration.


Essential criteria (conditions) for the selection of tenders:

 • compliance of the participant with the qualification requirements of the competitive announcement;
 • submission of the submitted documents with the needs of the tender announcement;
 • the quality of the service description and compliance with the organiser’s expectations;
 • acceptable price, terms of payment, and terms of service.

Purchaser will determine the winner of the Tender by the requirements of the current legislation of Ukraine and the Donor’s Procurement Policy. The winner will be the supplier whose proposal meets the instructions in the tender announcement and technical specifications and is the most beneficial for the customer in terms of cost and warranty.

 

Competitive procedures and requirements for sending a competitive proposal

Tenders that fully comply with the conditions of this announcement are allowed to participate in the selection of tenders.

Interested parties can get the additional information and answer questions about the competition by e-mail: chernenko@proto-produkciia.com (project coordinator Anna Chernenko) until 20.09.2022, 6:00 p.m.


Tender documents (proposals) must be written in Ukrainian, signed by an authorised person of the participant and certified with a seal (if available), and sent in electronic form (in PDF format) by e-mail chernenko@proto-produkciia.com and office@insha-osvita.org  with the subject of the letter “Open Tender for the purchase of the purchase of kits for kidsno later than 21.09.2022 by 23:59.