Конкурс на закупівлю терапевтичних щоденників

Конкурс на закупівлю терапевтичних щоденників

ENG below

Увага! Конкурс на закупівплю та постачання терапевтичних щоденників подовжено. З актуальними часовими рамками надання послуги можна ознайомитися нижче.

Процес закупівлі
Відкрита процедура

Дати оголошення відкритого конкурсу на постачання послуг
16.09.2022 – 06.10.2022

Замовник послуги
“Інша Освіта”

Деталі договору
Німецька Організація Sign of Hope е.В. реалізовує проєкт за фінансуванням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні та українських біженців у Словаччині. 

«Інша Освіта» є партнерською організацією “Sign of Hope e.V.”, яка відповідальна за наступні  компоненти – підтримка існуючих шелтерів у Франківську та Тернополі, фінансова та психосоціальна допомога ВПО та особам, які постраждали внаслідок війни. У рамках компоненту психосоціальної допомоги ми запускаємо розробку та друк терапевтичних щоденників.

 

Предметом закупівлі є:

Постачання 1000 (однієї тисячі) терапевтичних щоденників для людей, постраждалих внаслідок війни. 

Послуга має відповідати наступним вимогам: 

 1. Терапевтичний щоденник має:
  1. Бути розроблений психотерапевтом(кою) на основі психотерапевтичної практики упродовж щонайменше 5 років.
  2. Бути розрахований на щоденне ведення впродовж 3 місяців, з відстежуванням зміни своїх станів.  
  3. Містити відповідний теоретичний матеріал стосовно терапевтичних практик, зокрема: ​найважливіші техніки для самодопомоги від хронічного стресу та пояснення про психічні стани для життя під час війни.
 2. Кожен щоденник має бути надісланий людям, постраждалих внаслідок війни, коштом постачальника. (список отримувачів буде надано протягом місяця з дати підписання контракту)

 

Технічний опис:

 

Часовий період подання конкурсної пропозиції та реалізації

Запрошення до тендеру 16.09.2022
Оголошення на сайті для зацікавлених постачальників 16.09.2022
Питання від учасників конкурсу закупівель до 29.09.2022
Подача цінових пропозицій до 06.10.2022 до 23:59
Інформація про переможця конкурсу закупівель 10.10.2022
Укладання договору Приблизно 13.10.2022
Початок постачання терапевтичних щоденників 14.10.2022
Завершення постачання терапевтичних щоденників 09.12.2022

Термін надання послуги – до 12.12.22.

Вимоги до постачальника товарів – учасника конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються суб‘єкти підприємницької діяльності, належним чином зареєстровані за Законодавством України; мають  досвід роботи у відповідній сфері, відповідні КВЕД для здійснення надання послуг; постачальник має можливість виконати послугу у вказаний строк та можливість надати оригінали супроводжуючих документів з печаткою (за наявності) та підписом (договір поставки, рахунок-фактура, видаткова накладна, акт виконаних робіт, тощо).

Учасник конкурсу надає організатору наступні документи (склад цінової пропозиції):

 • код ЄДРПОУ для перевірки стану реєстрації, уповноваженої особи, стану податкової реєстрації та відсутності у реєстрі боржників;
 • цінова пропозиція, заповнена за зразком (додається);
 • форма власної декларації (додається);
 • рахунок-фактура;
 • зразок договору надання послуг;
 • інші документи, якщо вважає за необхідне та може бути корисним для розгляду.

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 1. відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 2. відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 3. якість опису послуги та відповідність очікуванням організатора;
 4. прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Рішення щодо визначення переможця конкурсу прийматиметься згідно з вимогами чинного законодавства України та Політики закупівель Донора. Переможцем стане постачальник, пропозиція якого відповідає інструкціям у конкурсному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для замовника з погляду вартості та гарантії.


Конкурсні процедури та вимоги до надсилання конкурсної пропозиції

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення.

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на питання щодо конкурсу за ел. адресою: chernenko@proto-produkciia.com (координаторці проєкту Анні Черненко) до 29.09.2022, 18:00.

Конкурсні документи (пропозиції) повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) мають бути надіслані на електронну адресу chernenko@proto-produkciia.com  та office@insha-osvita.org із темою листа “Відкритий конкурс на закупівлю терапевтичних щоденників” не пізніше 06.10.2022 до 23:59

02 RFQ – Request for Quotation TEMPLATE Form – Self-Declaration concerning exclusion grounds

__________________________________________________________

Open Tender for the purchase of therapeutic diaries


Procurement process
Open procedure

To announce the open tender for the supply of services
16.09.2022 – 06.10.2022

Purchaser
“Insha Osvita”

Context of the Contract
The German Sign of Hope e.V. implements a project funded by the German Federal Foreign Office to support internal displaced persons in Ukraine and Ukrainian refugees in Slovakia. 

“Insha Osvita” is a partner organization of “Sign of Hope e.V.”, which is responsible for the support of existing shelters in Frankivsk and Ternopil, financial assistance and psychosocial support to IDPs and persons affected by the war. As part of the psychosocial care component, we are launching the development and printing of therapeutic diaries.

The subject of the purchase is:
Supply of 1000 (one thousand) therapeutic diaries for people affected by the war.

The service must meet the following requirements:

 1. A therapeutic diary needs to:
 1. Be developed by a psychotherapist based on psychotherapeutic practice for at least five years. 
 2. Be for three months of every day journaling, with monitoring of changes in state of mind
 3. Contain relevant theoretical material related to therapeutic practices, including the major self-help techniques to deal with chronic stress and explanations of mental states for life in wartime.
 1. Provider must send each diary to the people affected by the war at the supplier’s expense. (the list of recipients will be provided within a month from the contract’s date).

  Technical Specifications


Timeframe

Invitation to Tender 16.09.2022
Site Visit for interested suppliers 16.09.2022 
Bidder Question regarding the tender until 29.09.2022
Submission of quotations until: 06.10.2022 до 23:59
Information about planned awarding 10.10.2022
Award of Contract Estimated 13.10.2022
Star of development and printing of therapeutic diaries 14.10.2022
End of supply of therapy diaries 09.12.2022

The end of providing the service is 12.12.22.

 

Requirements for the supplier of goods – a participant in the Tender:

Business entities duly registered under the Law of Ukraine are invited to participate in the tender; 

have work experience in the relevant field and relevant KVEDs for the provision of services;

the supplier can perform the service within the specified period and provide the originals of the accompanying documents with a seal (if available) and a signature (delivery contract, invoice, expense note, certificate of completed works, etc.).


The participant of the competition provides the organizer with the following documents (composition of the price offer):

 • EDRPOU code for checking the state of registration, authorized person, the form of tax registration, and absence from the register of debtors;
 • A price proposal filled out according to the sample (attached); 
 • A Self-declaration form (attached);
 • invoice;
 • a sample contract for the provision of services;
 • other documents, if deemed necessary, and may be helpful for consideration.


Essential criteria (conditions) for the selection of tenders:

 • compliance of the participant with the qualification requirements of the competitive announcement;
 • submission of the submitted documents with the needs of the tender announcement;
 • the quality of the service description and compliance with the organizer’s expectations;
 • acceptable price, terms of payment, and terms of service.

Purchaser will determine the winner of the Tender by the requirements of the current legislation of Ukraine and the Donor’s Procurement Policy. The winner will be the supplier whose proposal meets the instructions in the tender announcement, technical specifications and is the most beneficial for the customer in terms of cost and warranty.

Competitive procedures and requirements for sending a competitive proposal

Tenders that fully comply with the conditions of this announcement are allowed to participate in the selection of tenders.

 

Interested parties can get the additional information and answer questions about the competition by e-mail: chernenko@proto-produkciia.com (project coordinator Anna Chernenko) until 29.09.2022, 6:00 p.m.

 

Tender documents (proposals) must be written in Ukrainian, signed by an authorized person of the participant and certified with a seal (if available), and sent in electronic form (in PDF format) by e-mail chernenko@proto-produkciia.com and office@insha-osvita.org  with the subject of the letter “Open Tender for the purchase of therapeutic diaries” no later than 06.10.2022 by 23:59.