Конкурс на закупівлю та постачання боксів для літніх людей. 

Конкурс на закупівлю та постачання боксів для літніх людей. 

UKR

Увага! Конкурс на закупівлю та постачання боксів для літніх людей. 

Процес закупівлі

Відкрита процедура

 

Дати оголошення відкритого конкурсу на постачання послуг

02.11.2022 – 10.11.2022

 

Замовник послуги

“Інша Освіта”

 

Деталі договору

Німецька Організація Sign of Hope е.В. реалізовує проєкт за фінансуванням Федерального міністерства закордонних справ Німеччини з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні та українських біженців у Словаччині. 

«Інша Освіта» є партнерською організацією “Sign of Hope e.V.”, яка відповідальна за наступні  компоненти – підтримка існуючих шелтерів у Франківську та Тернополі, фінансова та психосоціальна допомога ВПО та особам, які постраждали внаслідок війни. У рамках компоненту психосоціальної допомоги ми запускаємо закупівлю боксів для літніх людей.

Предметом закупівлі є:

Лот 1

Постачання 480 (чотириста вісімдесяти) боксів з їжею довготривалого зберігання 

 

Вимоги до пакування:

Герметичні, непошкоджені заводські пакування. Недеформована тара із обов’язковим маркуванням згідно з стандартами державною мовою.

Наповнення одного боксу з їжею довготривалого зберігання (предмети закупівлі повинні відповідати ДСТУ, ГОСТ, ТУ чи ДСТУ або іншим вимогам чинного санітарного законодавства України, стандартам на харчові продукти):

 • Борошно – 1кг
 • Макарони – 1кг
 • Рис круглий – 1кг
 • Гречка – 1кг
 • Крупа Ячміна – 1кг
 • Горох колотий – 1кг
 • Крупа пшенична – 1кг
 • Олія соняшникова – 1 л
 • Цукор білий – 1кг
 • Консерва рибна – 250 гр
 • Тушонка свинна – 500 гр
 • Масло вершкове (жирність не менше 73%) – 250 гр
 • Цикорій – 100 гр
 • Цикорій – 200 гр
 • Пакетований чай – 1 упаковка

 

Лот 2

Постачання 120 (сто двадцяти) наборів продуктів особистої гігієни.

Вимоги до пакування:

Герметичні, непошкоджені заводські пакування. Недеформована тара із обов’язковим маркуванням згідно з стандартами державною мовою.

Зі 120 (сто двадцяти) наборів продуктів особистої гігієни 92(дев’яносто два) набори призначені для жінок, 28(двадцять вісім)  наборів призначені для чоловіків.

92(дев’яносто два) набори засобів індивідуальної гігієни для жінок мають містити:

 • Шампунь жіночий, 400 мл – 1 упаковка
 • Мило в бруску – 1 упаковка з 5ти штук
 • Порошок для прання – 1 упаковка (1,7 кг)
 • Зубна щітка – 1 штука
 • Зубна паста, 100 мл – 1 упаковка
 • Гель для душу жіночий, 250 мл – 1 упаковка
 • Вологі серветки – 1 упаковка

 

28 (двадцять вісім)  наборів засобів індивідуальної гігієни для чоловіків мають містити:

 • Шампунь+гель чоловічий, 500 мл – 1 упаковка
 • Мило в бруску – 1 упаковка з 5ти штук
 • Порошок для прання – 1 упаковка (1,7 кг)
 • Зубна щітка – 1 штука
 • Зубна паста, 100 мл – 1 упаковка
 • Вологі серветки – 1 упаковка

 

Адреса доставки лотів:
Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського 38.

 

Конкурсні пропозиції можуть бути подані для одного лоту або більше, ніж одного лоту. 

Часовий період подання конкурсної пропозиції та реалізації

Запрошення до тендеру 02.11.2022
Оголошення на сайті для зацікавлених постачальників 02.11.2022 
Питання від учасників конкурсу закупівель 04.11.2022
Подача цінових пропозицій до 10.11.2022 до 23:59
Інформація про переможця конкурсу закупівель 12.11.2022
Укладання договору Приблизно 13.11.2022
Початок постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей 14.11.2022
Завершення постачання засобів спеціальної гігієни для літніх людей 20.12.2022

 

Термін надання послуги – 31.12.22

 

Учасник конкурсу надає організатору наступні документи (склад цінової пропозиції):

 • код ЄДРПОУ для перевірки стану реєстрації, уповноваженої особи, стану податкової реєстрації та відсутності у реєстрі боржників;
 • реєстраційні документи копанії
 • цінова пропозиція, заповнена за зразком (додається);
 • форма власної декларації (додається);
 • рахунок-фактура;
 • зразок договору надання послуг;
 • гарантійний лист або декларацію якості продуктів харчування та відповідності їх стандартам ДСТУ;
 • інші документи, якщо вважає за необхідне та може бути корисним для розгляду.
  02 RFQ – Request for Quotation TEMPLATE 
  Form – Self-Declaration concerning exclusion grounds

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 

 • учасник є суб’єктом підприємницької діяльності, належним чином зареєстрований за законодавством України.
 • учасник має право здійснювати підприємницьку діяльність відповідно до предмета закупівлі (має відповідні КВЕДИ).

Істотні критерії (умови) відбору конкурсних пропозицій:

 • відповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсного оголошення;
 • відповідність поданих документів умовам конкурсного оголошення;
 • якість опису послуги та відповідність очікуванням організатора;
 • прийнятна ціна, умови оплати та умови надання послуг.

Рішення щодо визначення переможця конкурсу прийматиметься згідно з вимогами чинного законодавства України та Політики закупівель Донора. Переможцем стане постачальник, пропозиція якого відповідає інструкціям у конкурсному оголошенні, технічним специфікаціям і є найвигіднішою для замовника з погляду вартості та гарантії.

 

Конкурсні процедури та вимоги до надсилання конкурсної пропозиції

До участі у відборі конкурсних пропозицій допускаються конкурсні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього оголошення.

Зацікавлені сторони можуть отримати додаткову інформацію та відповіді на питання щодо конкурсу за ел. адресою: chernenko@proto-produkciia.com (координаторці проєкту Анні Черненко) до 04.11.2022, 18:00.

Конкурсні документи (пропозиції) повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та в електронному вигляді (у форматі PDF) мають бути надіслані на електронну адресу chernenko@proto-produkciia.com та office@insha-osvita.org із темою листа “Відкритий конкурс на закупівлю боксів для літніх людей” не пізніше 10.11.2022 до 23:59

 

ENG

Attention: The tender for the purchase and supply of boxes for the elderly.

Procurement process

Open procedure

Date of announcement of the open tender for the services supply

02.11.2022 – 10.11.2022

The customer of the service

“Insha Osvita”

Details of the Agreement

The German organization Sign of Hope e. V. implements a project funded by the Federal Foreign Office of Germany to support internally displaced persons in Ukraine and Ukrainian refugees in Slovakia.

“Insha Osvita” is a partner organization of “Sign of Hope e.V.”, which is responsible for the following components – support of existing shelters in Frankivsk and Ternopil, financial and psychosocial assistance to IDPs and persons affected by the war. As part of the psychosocial assistance component, we are launching the purchase of boxes for the elderly.

The subject of procurement are:

Lot 1

Supply of 480 (four hundred and eighty) boxes of long-term storage food 

Packaging requirements:

Hermetic, undamaged factory packaging. Undeformed packaging with mandatory labeling in accordance with standards in the state language.

One box with Long-term storage food (items of purchase must comply with DSTU, GOST, TU or DSTU or other requirements of current sanitary legislation of Ukraine, standards for food products) contains:

 • Flour – 1 kg
 • Macaroni – 1kg
 • Round rice – 1kg
 • Buckwheat – 1kg
 • Barley groats – 1kg
 • Split peas – 1kg
 • Wheat groats – 1kg
 • Sunflower oil – 1 liter
 • White sugar – 1kg
 • Canned fish – 250 g
 • Pork stew – 500 g
 • Butter (fat not less than 73%) – 250 g
 • Chicory – 100 g
 • Chicory – 200 g
 • Packaged tea – 1 package

 

Lot 2 

Supply of 120 (one hundred twenty) boxes with personal hygiene products

Packaging requirements:

Hermetic, undamaged factory packaging. Undeformed packaging with mandatory labeling in accordance with standards in the state language.

120 (one hundred twenty) boxes should be divided: 92 (ninety-two) boxes for females,  28 (twenty-eight) for males.

One box of personal hygiene products for females contain:

 • Shampoo for women, 400 ml – 1 package 
 • Soap in a bar – 1 package of 5 pieces
 • Washing powder – 1 package (1.7 kg)
 • Toothbrush – 1 piece
 • Toothpaste – 1 package
 • Shower gel for women, 250 ml – 1 package (optional item, depending on the gender of the ward)
 • Wet wipes – 1 package 

One box of personal hygiene products for males contain:

 • Shampoo + gel for men, 500 ml – 1 package
 • Soap in a bar – 1 package of 5 pieces
 • Washing powder – 1 package (1.7 kg)
 • Toothbrush – 1 piece
 • Toothpaste – 1 package
 • Wet wipes – 1 package

 

Delivery address for both lots:

Ukraine, Zhytomyr Region, Korosten, st. Hrushevsky 38.

 

Quotations can be submitted for one lot or for more than one lot.  

Time period for submission of the tender proposal and implementation

Invitation to the tender 02.11.2022
Announcement on the website for interested suppliers 02.11.2022
Questions from participants of the procurement competition 04.11.2022
Submission of price offers till 10.11.2022 till 23:59
Information about the winner of the tender 12.11.2022
Conclusion of the contract approximately 13.11.2022
Start of delivery of boxes for elderly 14.11.2022
Completion of delivery of boxes for elderly 20.12.2022

 

Term of service provision – 31.12.22

 

 

The Tenderer shall provide the organizer with the following documents (composition of the price offer):

 • EDRPOU code to check the registration status, authorized person, tax registration status and absence in the register of debtors;
 • Company registration documents
 • price offer filled in according to the sample (attached);
 • own declaration form (attached);
 • invoice;
 • sample of the service agreement;
 • guarantee letter or declaration of food quality and compliance with DSTU standards;
 • other documents, if deemed necessary and may be useful for consideration.

Qualification requirements for participants:

 • the participant is a subject of entrepreneurial activity duly registered under the legislation of Ukraine.
 • the participant has the right to carry out business activities in accordance with the subject of the procurement (has the relevant KVEDs).

Essential criteria (conditions) for the selection of bids:

 • compliance of the participant with the qualification requirements of the tender announcement;
 • compliance of the submitted documents with the terms of the tender announcement;
 • quality of the service description and compliance with the organizer’s expectations;
 • acceptable price, payment terms and conditions of service provision.

The decision to determine the winner of the tender will be made in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and the Donor’s Procurement Policy. The winner will be the supplier whose offer meets the instructions in the tender announcement, technical specifications and is the most advantageous for the customer in terms of cost and warranty.

 

Tender procedures and requirements for submitting a tender proposal

Only bids that fully comply with the terms of this announcement are allowed to participate in the selection of bids.

 

Interested parties can receive additional information and answers to questions about the competition by e-mail: chernenko@proto-produkciia.com (project coordinator Anna Chernenko) until 04.11.2022, 18:00.

 

The tender documents (proposals) must be drawn up in Ukrainian, signed by an authorized representative of the participant and certified by a seal (if applicable) and in electronic form (in PDF format) must be sent to the e-mail address chernenko@proto-produkciia.com and office@insha-osvita.org with the subject line “Open tender for the purchase of boxes for the elderly” no later than 10.11.2022 until 23:59